REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEJ ODZNAKI KOLARSKIEJ PTTK

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

 1. Ogólnopolską Odznakę PTTK – Wiślana Trasa Rowerowa (zwana dalej Odznaką) ustanowiono z okazji 60-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Roku Turystyki Rowerowej PTTK.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja walorów turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych doliny rzeki Wisły.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta, indywidualnie bądź grupowo, który ukończył 10 lat i spełni warunki określone w Regulaminie.
 5. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony. Trasę można pokonać w dowolnym kierunku i w dowolnych odcinkach.
 6. Warunkiem uzyskania Odznaki jest:                                                                                                                                        – przejechanie na rowerze trasy od źródeł rzeki Wisły do jej ujścia do Morza Bałtyckiego,
  – uzyskanie potwierdzeń przejazdu we wszystkich 60 punktach kontrolnych wymienionych
  w załączniku do regulaminu zgodnie z zasadami KOT w książeczce wycieczek kolarskich
  lub odrębnie prowadzonej kronice,
  – dopuszcza się udokumentowanie pobytu w punkcie kontrolnym zdjęciem rowerzysty
  wykonanym na tle zwiedzanego obiektu.
 7. Obiekty krajoznawcze zwiedzone podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie
  zaliczane na inne odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej, zgodnie z regulaminami
  tych odznak.
 8. Odznakę przyznaje:
  a) Centralny Referat Weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK (Marian
  Kotarski, 42-300 Myszków, skr. poczt. 25), który prowadzi także ewidencję zdobywców
  Odznaki,
  b) Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju (44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14b).
 9. Odznaka jest odpłatna.
 10. Dystrybutorem Odznaki jest Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju. Opłatę za przesyłkę pocztową
  ponosi zamawiający.
 11. Zweryfikowana książeczka (kronika) Odznaki jest jednocześnie legitymacją Odznaki i uprawnia
  do jej nabycia i noszenia.
 12. Zdobywanie Odznaki odbywa się na koszt i ryzyko własne turysty. PTTK nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe w trakcie zdobywania Odznaki.
 13. Ostateczna interpretacji regulaminu Odznaki przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej
  ZG PTTK.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. i od tego dnia rozpoczyna się zdobywanie
  potwierdzeń na Odznakę. Odcinki wcześniej pokonane nie będą honorowane.